On average, victims experience over 50 incidents of abuse before feeling able to report it. They may not know how or where to get help or may be afraid of the consequences if they speak out. When they take the first step to tell someone, it is vital they are listened to and that the perpetrator is held to account. Victims and survivors of abuse are never responsible for their own victimisation. #EndVictimBlaming #16days #whiteribbon
Ar gyfartaledd, mae dioddefwyr yn profi dros 50 o achosion o gam-drin cyn teimlo eu bod yn gallu rhoi gwybod amdano. Efallai nad ydyn nhw’n gwybod sut neu ble i gael help neu efallai eu bod nhw’n ofni’r canlyniadau os ydyn nhw’n siarad allan. Pan fyddant yn cymryd y cam cyntaf i ddweud wrth rywun, mae’n hanfodol bod rhywun yn gwrando arnynt a bod y tramgwyddwr yn cael ei ddwyn i gyfrif. Nid yw dioddefwyr a goroeswyr cam-drin byth yn gyfrifol am eu herlid eu hunain.Source