📅 Tomorrow (Wednesday 17th) between 1-2pm, we will be hosting a Domestic Abuse Awareness Hour here on our Facebook page.

Whether you are experiencing domestic abuse, you are worried about a friend, family member, neighbour or colleague, or perhaps you are concerned about your own behaviour – along with partner agencies, we will publish a range of advice and information that may help.

📞 In the meantime, if you would like to report anything please call us on 101 or 999 in an emergency.

Yfory (dydd Mercher 17 Mehefin) rhwng 1 a 2pm, byddwn yn cynnal Awr Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig yma ar ein tudalen Facebook.

P'un a ydych yn dioddef cam-drin domestig, yn poeni am ffrind, aelod o'r teulu, cymydog neu gydweithiwr, neu o bosibl yn pryderu am eich ymddygiad eich hun – byddwn, ar y cyd ag asiantaethau partner, yn cyhoeddi amrywiaeth o gyngor a gwybodaeth a allai fod o gymorth.

📞 Yn y cyfamser, os hoffech roi gwybod am unrhyw beth ffoniwch ni ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

2020-06-19T16:15:36+00:00